vum Räge i'd Troufi30 x 72 (Dreierserie)
auf Malplatten
Oel
2014
Nr. 544